Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Workshop [clear filter]
Friday, July 1
 

10:30 CEST

El cos com a element percusiu I / El cuerpo como elemento percusivo I / The body as a percussive element I |EÑAUT ZUBIZARRETA
Eñaut Zubizarreta

(CAT)
S'analitzarà tant el cos del violoncel com de l’intèrpret per conèixer quins tipus de sons existeixen, com es poden aconseguir, i com es poden fer combos rítmico-harmònics.

(CAST)
Se analizará tanto el cuerpo del cello como del intérprete para conocer qué tipo de sonidos existen, como se pueden conseguir, y cómo se pueden hacer combos rítmico-armónicos.

(ENG)
The body of both the cello and the interpreter will be analyzed to find out what kind of sounds exist, how can be achieved, and how can you make rhythmic armrests combos.


Friday July 1, 2022 10:30 - 11:30 CEST

10:30 CEST

Escalfament bàsic i adequat / Calentamiento adecuado y básico / Proper warm-up & basic |STANISLAW SLOWINSKI
Stanislaw Slowinski

(CAT)
Escalfament adequat i aspectes tècnics bàsics (però importants) per treballar.
(CAST)
Calentamiento adecuado y aspectos técnicos básicos (pero importantes) con los que trabajar.
(ENG)
Proper warm-up & basic, yet most important technical stuff to work on.Friday July 1, 2022 10:30 - 11:30 CEST

10:30 CEST

Improvisació modal / Improvisación modal / Modal improvisation |ERNESTO BRICEÑO
Ernesto Briceño

(CAT)
Improvisació modal: Eines per professors, classes pràctiques amb eines de dinamització de la improvisació a partir de les modes. Experiència camí ficada per a un primer contacte amb la improvisació.

(CAST)
Improvisación modal: Herramientas para profesores, clases prácticas con herramientas de dinamización de la improvisación a partir de las modas. Experiencia camino para un primer contacto con la improvisación.

(ENG)
Modal improvisation: Tools for teachers, practical classes with tools to dynamize improvisation based on fashions. Experience path for a first contact with improvisation.Friday July 1, 2022 10:30 - 11:30 CEST

10:30 CEST

Piràmide rítmica / Pirámide rítmica / Rhythmical Pyramid |CHRISTOPH MALLINGER
Christoph Mallinger

(CAT)
Les subdivisions més importants que necessites per a la llibertat en la teva improvisació.
És el coneixement bàsic del nostre sistema rítmic. Allibereu a Willy!

(CAST)
Las subdivisiones más importantes que necesitas para la libertad en tu improvisación.
Es el conocimiento básico de nuestro sistema rítmico. ¡Liberad a Willy!

(ENG)
The most important subdivisions you need for freedom in your improvisation.
It´s the basic knowledge of our Rhythmsystem. Free Willy!Friday July 1, 2022 10:30 - 11:30 CEST

10:30 CEST

Rumba catalana/ Rumba catalana y flamenco / Catalan rumba&flamenco |CAROL DURAN
Carol Duran

(CAT)
Com m’aproximo a estils com la rumba catalana i el flamenc a través d’un instrument de corda fregada? Ritme, melodia i improvisació per fer ballar amb el teu instrument.

(CAST)
¿Cómo me aproximo a estilos como la rumba catalana y el flamenco a través de un instrumento de cuerda frotada? Ritmo, melodía e improvisación para bailar con tu instrumento.

(ENG)
How do I approach styles like Catalan rumba and flamenco through a stringed instrument? Rhythm, melody and improvisation to dance with your instrument.
Friday July 1, 2022 10:30 - 11:30 CEST

10:30 CEST

Swinga amb el teu violí / Swinga con tu violín / Swing with your violin |ÈLIA BASTIDA
Èlia Bastida

(CAT)
En aquest workshop treballarem l'articulació del violí en el jazz vista des d'una altra perspectiva. Veurem com aplicar al nostre instrument el llenguatge rítmic característic d'aquesta música, partint de la imitació de músics com Charlie Parker, Chet Baker, Freddie Hubbard, Dexter Gordon…

(CAST)
En este workshop trabajaremos la articulación del violín en el jazz vista desde otra perspectiva. Veremos cómo aplicar a nuestro instrumento el lenguaje rítmico característico de esta música, partiendo de la imitación de músicos como Charlie Parker, Chet Baker, Freddie Hubbard, Dexter Gordon…

(ENG)
In this workshop we will work on the articulation of the violin in jazz seen from another perspective. We will see how to apply the characteristic rhythmic language of this music to our instrument, starting from the imitation of musicians such as Charlie Parker, Chet Baker, Freddie Hubbard, Dexter Gordon...Friday July 1, 2022 10:30 - 11:30 CEST
  Workshop

13:00 CEST

6a escala dim + Afromania + Forma / 6th dim scale + Afromania + Form |CHRISTOPH MALLINGER
Christoph Mallinger

(CAT)
Si li preguntes a Barry Harris, probablement diria que és l'escala més important del jazz convencional.
Bé, estic d'acord que podeu utilitzar-ho fàcilment per a moltes coses. Arribaria tan lluny per dir que l'escala 6dim en Jazz és com la Bluesscale per al Blues. Hòstia!
Utilitzarem aquesta escala en un joc sobre un ritme afrocubà, on estem entrenant per mantenir la forma passi el que passi.

(CAST)
Si le preguntas a Barry Harris, probablemente diría que es la escala más importante del jazz comercial.
Bueno, estoy de acuerdo en que puedes usarlo fácilmente para muchas cosas. Me atrevería a decir que la escala de 6dim en Jazz es como la escala de Blues para Blues. ¡Ostia!
Usaremos esa escala en un juego sobre un ritmo afrocubano, donde estamos entrenando para mantener la forma pase lo que pase.

(ENG)
If you ask Barry Harris, he would probably say it´s the most important scale in mainstream jazz.
Well i agree that you can easily use that one for many things. I would go so far to say that the 6dim scale in Jazz is like the Bluesscale for Blues. Ostia!
We´ll use that scale within a game over an Afrocuban beat, where we are training to keep the form whatever happens.  


Friday July 1, 2022 13:00 - 14:00 CEST

13:00 CEST

Com nodrir-te de diferents estils per crear el teu llenguatge personal / Cómo nutrir diferentes estilos para crear tu lenguaje personal / How to nurture different styles to create your personal language |COLOMA BERTRAN
Coloma Bertran

(CAT)
Viatge musical que t'ajudarà a desenvolupar el teu propi llenguatge personal, creant i experimentant a partir de diverses sonoritats, tècniques i recursos expressius. (CAST)
Viaje musical que te ayudará a desarrollar tu propio lenguaje personal, creando y experimentando a partir de diversas sonoridades, técnicas y recursos expresivos.(ENG)
A musical journey that will help you develop your own personal language, creating and experimenting with various sounds, techniques and expressive resources.

 


Friday July 1, 2022 13:00 - 14:00 CEST
  Workshop

13:00 CEST

El swing, patrons rítmics / El swing, patrones rítmicos / The swing, rhythmic patterns |ÈLIA BASTIDA
Èlia Bastida

(CAT)
En aquest workshop veurem com iniciar-nos al swing i al bebop amb els instruments de corda, d'una forma intuïtiva i natural, partint de l'escolta i la imitació dels músics que tinguem com a referents.

(CAST)
En este workshop veremos como iniciarnos en el swing y el bebop con los instrumentos de cuerda, de una forma intuitiva y natural, partiendo de la escucha y la imitación de los músicos que tengamos como referentes. 

(ENG)
In this workshop we will see how to get started in swing and bebop with string instruments, in an intuitive and natural way, starting from listening and imitating the musicians we have as references.


Friday July 1, 2022 13:00 - 14:00 CEST

13:00 CEST

Fiddlesinging . Violí i veu / Fiddlesinging. Violín y voz / Fiddlesinging. Violin and voice |CAROL DURAN
Carol Duran

(CAT)
De la mateixa manera com ho fan les guitarres o el piano, descobrirem fórmules per acompanyar-nos cantant amb un instrument de corda fregada i buscarem referents que ho han fet al llarg de la història.   


(CAST)
Igual que lo hacen las guitarras o el piano, descubriremos fórmulas para acompañarnos cantando con un instrumento de cuerda frotada y buscaremos referentes que lo han hecho a lo largo de la historia.


(ENG)
In the same way that guitars and pianos do, we will discover formulas to accompany us singing with a stringed instrument and look for references that have done so throughout history.


Friday July 1, 2022 13:00 - 14:00 CEST

13:00 CEST

Flamenco per a corda fregada / Flamenco para cuerda frotada / Flamenco for strings |ERNESTO BRICEÑO
Ernesto Briceño

(CAT)
El violí Flamenco, tips i coneixement teoricopràctic dels pals més importants d'aquest genero. Tècnica timbre llenguatge, vocabulari, identitat sonora.

(CAST)
Violín flamenco, consejos y conocimientos teóricos y prácticos de los palos más importantes de este género. Técnica del lenguaje, vocabulario, identidad sonora.

(ENG)
Flamenco violin, tips and theoretical and practical knowledge of the most important sticks of this genre. Technique of language, vocabulary, sound identity.


Friday July 1, 2022 13:00 - 14:00 CEST
  Workshop

13:00 CEST

Impro classical music |STANISLAW SLOWINSKI
Stanislaw Slowinski
(CAT)
Com connectar aquests dos mons i per què és important fer-ho.

(CAST)
Cómo conectar estos dos mundos y por qué es importante hacerlo.

(ENG)
How to connect these two world & why that's important to do so.
Friday July 1, 2022 13:00 - 14:00 CEST

15:30 CEST

Cantar i tocar / Cantar y tocar / Sing and play |QUICO PUGÉS
Quico Pugés 

(CAT)
En el taller aprendrem a tocar un acompanyament per a nosaltres mateixos mentre cantem a a la vegada. Ens atrevirem a fer dues coses a la vegada i a dissenyar algunes estratègies perquè ens pugui resultar més accessible.

(CAST)
En el taller aprenderemos a tocar un acompañamiento para nosotros mismos mientras cantamos a la vez. Nos atreveremos a hacer dos cosas a la vez y a diseñar algunas estrategias para que nos resulte mas accesible.

(ENG)
On the workshop we’ll learn to play an accompaintment for our own singed songs. We’ll dare to make two things at the same time and we’ll design some strategies to make more accessible.

 


Friday July 1, 2022 15:30 - 16:30 CEST

15:30 CEST

Celtic Cello techniques  |NATALIE HAAS
Natalie Haas 

(CAT)
Agafarem una melodia fàcil i explorarem totes les maneres de proporcionar-ne una còpia de seguretat, incloses harmonies, riffs, substitucions bàsiques d'acords, remenar, tallar i crear un arranjament cohesionat amb moltes repeticions de la mateixa melodia.

(ESP)
Cogeremos una melodía fácil y exploraremos todas las formas de proporcionar una copia de seguridad, incluidas armonías, riffs, sustituciones básicas de acuerdos, remover, cortar y crear un arreglo cohesionado con muchas repeticiones de la misma melodía.

(ENG)
We will take an easy tune and explore all the ways to provide back up for it including harmonies, riffs, basic chordal substitutions, shuffling, chopping, and creating a cohesive arrangement with many repetitions of the same melody. Friday July 1, 2022 15:30 - 16:30 CEST

15:30 CEST

Estratègies per improvisar en contextos modals / Estrategias para improvisar en contextos modales / Strategies for improvising in modal contexts |APEL·LES CAROD
Apel·les Carod 

(CAT)
Treballarem la improvisació en contextos modals com pedals, vamps o harmonies no funcionals. Buscarem sonoritats modals a partir d'elements com tríades o pentatòniques, posant també èmfasi en la importància de connectar oïda i veu i en la recerca de tensió/resolució en el fraseig de les nostres melodies improvisades.

(CAST)
Trabajaremos la improvisación en contextos modales como pedales, vamps o armonías no funcionales. Buscaremos sonoridades modales a partir de elementos como triadas o pentatónicas, haciendo énfasis en la importancia de conectar oído y voz y en la búsqueda de tensión/resolución en el fraseo de nuestras melodías improvisadas.

(ENG)
We will work on improvisation in modal contexts such as pedal points, vamps or non-functional harmonies. We will look for modal sounds using elements such as triads or pentatonics, emphasizing the importance of connecting ear and voice and the search for tensions/resolution in the phrasing of our improvised melodies.
Friday July 1, 2022 15:30 - 16:30 CEST

15:30 CEST

So (hot intonation) + fraseig + metrònom / Sonido (hot intonation) + Fraseo + Metrónomo / Sound (Hot Intonation) + Phrasing + Metronome |CHRISTOPH MALLINGER

Christoph Mallinger 

(CAT)
Parlarem del so del Jazz. D'on ve? Quina diferència hi ha amb la música clàssica?
Com va influir en la música pop?
I treballarem alguns exercicis per millorar el teu fraseig amb l'ajuda del metrònom.

(CAST)
Hablaremos del Sonido del Jazz. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la diferencia con la música clásica?
¿Cómo influyó en la música pop?
Y trabajaremos algunos ejercicios para mejorar tu fraseo con la ayuda del metrónomo.

(ANG)
We´ll talk about the Sound of Jazz. Where does it come from? What´s the difference to classical music?
How did it influence Popmusic ?
And we will work on some exercises to get your phrasing better with the help of the metronome.


Friday July 1, 2022 15:30 - 16:30 CEST

15:30 CEST

The Chop Notation Project |ORIOL SAÑA
Oriol Saña

(CAT)
De tots els timbres i tècniques de corda que han sorgit des de la música de Béla Bartók, el chop se situa com un dels desenvolupaments més universals i potencialment transformadors. No hi ha cap altra tècnica tan estesa que hagi estat incorporada a tants gèneres musicals, o que hagi esdevingut una part tan necessària de la nostra pedagogia i vocabulari. En aquest workshop treballarem diferents estils amb aquesta tècnica com el Reggae, Rock, Swing, Bluegrass, Funk.

(CAST)
De todos los timbres y técnicas de cuerda que han surgido desde la música de Béla Bartók, el chop se situa como uno de los desarrollos más universales y potencialmente transformadores. No hay ninguna otra técnica tan extendida que haya sido incorporada a tantos géneros musicales, o que se haya convertido en una parte tan necesaria de nuestra pedagogía y vocabulario. En este workshop trabajaremos diferentes estilos con esta técnica tales como el Reggae, Rock, Swing, Bluegrass, Funk.

(ENG)
Of all of the amazing new timbres and string techniques that have emerged since the music of Bela Bartok, ¡ chopping stands as one of the most universal and potentially transformative developments. No other extended technique has been so broadly incorporated into as many genres, or has become such an increasingly necessary part of our pedagogy and professional vocabulary. In this workshop we will work different styles with this technique such as Reggae, Rock, Swing, Bluegrass, Funk.Friday July 1, 2022 15:30 - 16:30 CEST
  Workshop

15:30 CEST

Triades / Tríadas / Triads |BASTIEN RIBOT
Bastien Ribot

(CAT)
Practicant triades amb exercicis especials de violí. Com utilitzar triades en diferents maneres.

(CAST)
Practicando triadas con ejercicios especiales de violín. Cómo usar triadas en diferentes modos.

(ENG)
Practicing triades with special exercises on the violin. How to use triades in differents modes.


Friday July 1, 2022 15:30 - 16:30 CEST
  Workshop

18:00 CEST

Accentuacions, articulació i fraseig / Accentuations, articulation and phrasing / Accentuations, articulation and phrasing |BASTIEN RIBOT
Bastien Ribot 

(CAT)
Practicar el ritme sense l'instrument i trobar un llenguatge rítmic. Practicar les accentuacions sobre un tema bebop.

(CAST)
Practicar el ritmo sin el instrumento y encontrar un lenguaje rítmico. Practicando acentuaciones sobre un tema bebop.

(ENG)
Practicing rhythm without the instrument and finding a rhythm language. Practicing accentuations on bebop theme.Friday July 1, 2022 18:00 - 19:00 CEST

18:00 CEST

Automanagement |ASIER SUBERBIOLA
Asier Suberbiola 

(CAT)
Tinc una idea-projecte musical que vull que funcioni. Tinc dubtes sobre com aconseguir actuacions remuneradas.
 M'agradaria entendre com funciona el mercat musical per prendre decisions que ajudin a desenvolupar la meva carrera professional.

(CAST)
Tengo una idea-proyecto musical que quiero que funcione. Tengo dudas sobre cómo conseguir actuaciones remuneradas. 
Me gustaría entender cómo funciona el mercado musical para tomar decisiones que ayuden a desarrollar mi carrera profesional. 

(ENG)
I have a musical idea-project that I want to make work. I have doubts about how to get paid performances. I would like to understand how the music market works in order to make decisions that help develop my professional career.
Friday July 1, 2022 18:00 - 19:00 CEST
  Workshop

18:00 CEST

Estratègies per improvisar sobre progressions harmòniques / Strategies for improvising on harmonic progressions / Strategies for improvising on harmonic progressions |APEL·LES CAROD
Apel·les Carod

(CAT)
Treballarem la improvisació sobre progressions harmòniques funcionals. Des d'un punt de vista jazzístic, però aplicable a qualsevol estil, veurem diferents exercicis que ens ajudaran a interioritzar l'harmonia i els seus moviments, per després poder realitzar improvisacions amb més profunditat i sentit harmònic. Posarem també èmfasi en la conducció de veus, en la tensió/resolució del fraseig i en la importància de connectar oïda i veu per improvisar melodies amb entitat.

(CAS)
Trabajaremos la improvisación sobre progresiones armónicas funcionales. Desde un punto de vista jazzístico, pero aplicable a cualquier estilo, veremos diferentes ejercicios que nos ayudaran a interiorizar la armonía y sus movimientos, para después poder realizar improvisaciones con más profundidad y sentido armónico. Haremos también énfasis en la conducción de voces, en la tensión/resolución del fraseo y en la importancia de conectar oído y voz para improvisar melodías con entidad.

(ENG)
We will work on improvisation over functional harmonic progressions. From a jazz point of view, but applicable to any style, we will look at different exercises that will help us internalize harmonies and their movements to then be able to improvise with more depth and harmonic sense. We will also emphasize voice leading, tension/resolution of phrasing, and the importance of connecting ear and voice to improvise meaningful melodies.Friday July 1, 2022 18:00 - 19:00 CEST

18:00 CEST

In loop we trust |COLOMA BERTRAN
Coloma Bertran

(CAT)
Taller d’experimentació a partir de la idea de loop: treballarem a partir d’idees breus (en bucle) i jugarem amb diferents rols, de solista a acompanyant. Coneixaràs diferents tècniques de la mà dreta que et permetran sentir-te més lliure amb l’arc: patrons rítmics, pizzicatos, chops i recursos d'altres instruments. Descobreix quin equipament necessites i quines possibilitats creatives t'ofereix la tècnica del loop.

(CAST)
Taller de experimentación a partir de la idea de loop: trabajaremos a partir de ideas breves (en bucle) y jugaremos con distintos roles, de solista a acompañante. Conocerás técnicas de la mano derecha que te permitirán sentirte más libre con el arco: patrones rítmicos, pizzicatos, chops y recursos de otros instrumentos. Descubre qué equipamiento necesitas y qué posibilidades creativas te ofrece la técnica del loop.

(ENG)
Experimentation workshop based on the idea of loop: we will work from short ideas (in a loop) and we will play with different roles, from soloist to accompanist. We will learn the techniques of the right hand that will allow us to feel more free with the bow: rhythmic patterns, pizzicatos, chops and resources of other instruments. Find out what equipment you need and what creative possibilities the loop technique offers you.


Friday July 1, 2022 18:00 - 19:00 CEST

18:00 CEST

Pensant acords / Pensando acordes / Thinking chords |QUICO PUGÉS
Quico Pugés 

(CAT)
El taller proposa entendre la construcció i funcionament d’acords des dels instruments de corda fregada. D’aquesta manera podrem començar a construir harmonies fixant posicions, de la mateixa manera que ho fan els guitarristes, mandolinistes, etc.


(CAST)
El taller propone entender la construcción y el funcionamiento de los acordes desde los instrumentos de cuerda frotada. Así podremos empezar a construir armonias fijando posiciones, de la misma forma que lo hacen los guitarristas, madolinistas, etc.


(ENG)
This workshop wants to understand how it’s builted and used chords from the fiddle's think. We'll can play and think in our left hand as a guitarist hand would be.


Friday July 1, 2022 18:00 - 19:00 CEST

18:00 CEST

Swedish tunes |NATALIE HAAS
Natalie Haas

(CAT)
Vine a aprendre algunes polskas, marxes nupcials, schottisches i valsos! A més d'aprendre les melodies, explorarem segones veus així com diferents idees rítmiques i d'acords per a l'acompanyament. NIVELL: MIG.
(CAST)
¡Ven y aprende algunas polskas, marchas nupciales, schottisches y valses! Además de aprender las melodías, vamos a explorar segundas voces así como diferentes ideas rítmicas y de acuerdos para el acompañamiento. NIVEL: INTERMEDIO.

(ENG)
Come and learn some rocking polskas, bridal marches, schottisches and waltzes! In addition to learning the tunes, we will explore second voices as well as different rhythmic and chordal ideas for accompaniment. LEVEL: INTERMEDIATE.

 


Friday July 1, 2022 18:00 - 19:00 CEST
 
Saturday, July 2
 

10:30 CEST

Canviant de colors, Cambiando de clores, Chanching colors |QUICO PUGÉS
Quico Pugés 

CANVIANT DE COLORS
Elemental
En el taller aprendrem com funcionen els modes i descobrirem nous colors que ens ajudaràn a escapar de les sonoritats major i menor. Ho farem des de la transformació de melodies concretes. D’aquesta manera obtindrem una eina bàsica per millorar la nostra creativitat.

CAMBIANDO DE COLORES
Elemental
En el taller aprenderemos como funcionan los modos y descubriremos nuevos colores que nos ayudaran a escapar de las sonoridades mayor y menor. Lo haremos desde la transformación de melodias concretas. De esta forma consiguiremos una herramienta básica para mejorar nuestra creatividad.

CHANGING COLORS
INTERMEDIATE
We will learn how modes works on music and we’ll discover new colors to escape from tipical major and minor sonorities. We'll make by transforming concret melodies from one mode to other mode, having this basic tool for improve our creativity.Saturday July 2, 2022 10:30 - 11:30 CEST

10:30 CEST

Eines per a la improvisació / Herramientas para la improvisación / Tools for improvisation |VIOLETA DÍEZ
Violeta Díez 

(CAT)
Com adquirir eines (majoritàriament pròpies del jazz) per improvisar en qualsevol cançó/estil.

(CAST)
Cómo adquirir herramientas (mayoritariamente propias del jazz) para improvisar en cualquier canción/estilo.

(ENG)
How to use tools (mainly from jazz) to improvise on any song/style.


Saturday July 2, 2022 10:30 - 11:30 CEST
  Workshop

10:30 CEST

El Fiddle Escocès - Música i Ornamentació / Violín Escocés - Música y Ornamentación / Scottish Fiddle- Music and Ornamentation |GALEN FRASER
Galen Fraser

(CAT)
En aquest taller aprenem a tocar la música d'Escòcia amb autenticitat agosarades de melodies tradicionals i conceptes d'ornamentació.

(CAST)
En este taller aprendemos a tocar la música de Escocía con autenticidad atreves de melodías tradicionales y conceptos de ornamentación.

(ENG)
Learn to play Scottish fiddle music authentically through traditional tunes, ornamentation and cultural analysis.

 

Saturday July 2, 2022 10:30 - 11:30 CEST
  Workshop

10:30 CEST

Entendre (per fi!) la improvisació / Comprender (¡por fin!) la improvisación / Understand (finally!) improvisation |ASIER SUBERBIOLA
Asier Suberbiola

(CAT)
M'agrada la improvisació, però quan sóc a casa no sé com organitzar-me la pràctica de la música improvisada. Puc entendre els conceptes harmònics, però quan arriba l'hora de tocar em bloquejo.
Buscarem recursos per practicar cada dia que ens serveixin per gaudir improvisant conscientment.

(CAST)
Me gusta la improvisación, pero cuando estoy en casa no sé cómo organizarme la práctica de la música improvisada. Puedo entender los conceptos armónicos pero cuando llega la hora de tocar me bloqueo. Vamos a buscar recursos para practicar cada día que nos sirvan para disfrutar improvisando conscientemente. 

(ENG)
I like improvisation, but when I'm at home I don't know how to organize myself to practice improvised music. I can understand harmonic concepts but when it comes time to play I get stuck. We’ll look for resources to practice every day that help us to enjoy improvising consciously.

Saturday July 2, 2022 10:30 - 11:30 CEST
  Workshop

10:30 CEST

Fiddle castellà i la seva metodologia d'ensenyament / Fiddle castellano y su metodología de enseñanza / Castilian Fiddle and its teaching methodology |MARÍA SAN MIGUEL
María San Miguel 

(CAT)
Un taller per gaudir. Aprendrem temes de Castella d'oïda i en parlarem i posarem en pràctica l'enfocament metodològic de la música tradicional i la seva aportació a l'educació musical.

(CAST)
Un taller para disfrutar. Aprenderemos temas de Castilla de oído y hablaremos y pondremos en práctica el enfoque metodológico de la música tradicional y su aportación a la educación musical. 

(ENG)
A workshop to enjoy. We will learn and talk about Castilian by ear songs and putting into practice the methodological approach of traditional music and its contribution to music education.


Saturday July 2, 2022 10:30 - 11:30 CEST
  Workshop

10:30 CEST

Repertori Tradicional Gallec: De la gaita al violí / Repertorio tradicional gallego: De la gaita al violín / Galician traditional repertoire: From the pipes to the fiddle |BEGOÑA RIOBÓ
Begoña Riobó 

(CAT)
Aprendre els principals ritmes i els recursos ornamentals elementals per adaptar el llenguatge de la gaita gallega al violí.

(ENG)
Learn the main rhythms and elemental ornamental resources to adapt the galician pipe´s language to the fiddle.

(CAST)
Aprender los principales ritmos y los recursos ornamentales elementales para adaptar el lenguaje de la gaita gallega al violín.


 


Saturday July 2, 2022 10:30 - 11:30 CEST
  Workshop

13:00 CEST

Com sonar gallega amb el teu violí 1 / Cómo sonar gallego con tu violín 1 / How to sound Galician with your fiddle 1 |BEGOÑA RIOBÓ
Begoña Riobó

(CAST)
Repertorio Tradicional Gallego: De la gaita al violín.
Aprender los principales ritmos y los recursos ornamentales elementales para adaptar el lenguaje de la gaita gallega al violín.
Aprende como trasladar el lenguaje específico de los diferentes instrumentos de la tradición gallega (principalmente Gaita galega) a tu violín.
Ornamentos, acentos, fraseo y patrones rítmicos (muiñeira, xota, pasodoble...)

(CAT)
Repertori Tradicional Gallec: De la gaita al violí.
Aprendre els principals ritmes i els recursos ornamentals elementals per adaptar el llenguatge de la gaita gallega al violí.
Aprèn com traslladar el llenguatge específic dels diferents instruments de la tradició gallega (principalment Gaita galega) al teu violí.
Ornaments, accents, fraseig i patrons rítmics (muiñeira, xota, pasdoble...)

(ENG)
Galician traditional repertoire: From the pipes to the fiddle.
Learn the main rhythms and elemental ornamental resources to adapt the galician pipe´s language to the fiddle.
Learning Galician fiddle tradition and how to transpose the specific language of the difference instruments from Galicia (mainly galician bag pipe, Gaita galega) into fiddle.
Ornaments, accents, phrasing and traditional galician rhythmic patterns (muiñeira, xota, pasodoble...and more).


Saturday July 2, 2022 13:00 - 14:00 CEST

13:00 CEST

El fiddle i el ball. Tècnica d'arc / El fiddle y el baile. Técnica de arco / Fiddle and dance. Bow technique |MARÍA SAN MIGUEL
María San Miguel 

(CAST)
El fiddle y el baile. Técnica de arco.
Pon en práctica tu arco. Haremos un breve repaso de los diferentes ritmos que acompañan algunos de los bailes de Castilla (5/8, 7/8, 6/8…) y veremos cómo llevar una partitura al violín, con el groove en el arco, velocidad y ornamentación adecuada.  

 


Saturday July 2, 2022 13:00 - 14:00 CEST
  Workshop

13:00 CEST

13:00 CEST

The Chop Notation |ORIOL SAÑA
Oriol Saña

(CAT)
De tots els timbres i tècniques de corda que han sorgit des de la música de Béla Bartók, el chop se situa com un dels desenvolupaments més universals i potencialment transformadors. No hi ha cap altra tècnica tan estesa que hagi estat incorporada a tants gèneres musicals, o que hagi esdevingut una part tan necessària de la nostra pedagogia i vocabulari. En aquest workshop treballarem diferents estils amb aquesta tècnica com el Reggae, Rock, Swing, Bluegrass, Funk.

(CAST)
De todos los timbres y técnicas de cuerda que han surgido desde la música de Béla Bartók, el chop se situa como uno de los desarrollos más universales y potencialmente transformadores. No hay ninguna otra técnica tan extendida que haya sido incorporada a tantos géneros musicales, o que se haya convertido en una parte tan necesaria de nuestra pedagogía y vocabulario. En este workshop trabajaremos diferentes estilos con esta técnica tales como el Reggae, Rock, Swing, Bluegrass, Funk.

(ENG)
Of all of the amazing new timbres and string techniques that have emerged since the music of Bela Bartok, chopping stands as one of the most universal and potentially transformative developments. No other extended technique has been so broadly incorporated into as many genres, or has become such an increasingly necessary part of our pedagogy and professional vocabulary. In this workshop we will work different styles with this technique such as Reggae, Rock, Swing, Bluegrass, Funk.


Saturday July 2, 2022 13:00 - 14:00 CEST
  Workshop

13:00 CEST

Tres pilars de la música tonal / Tres pilares de la música tonal / Three Pilars of tonal music |TCHA LIMBERGER
Tcha Limberger 

(CAT)
Quins són els tres pilars de la música tonal: tònica, dominant i "dos cinc un" i com funcionen en la pràctica, tant les tòniques majors com les menors.

(CAST)
Cuáles son los tres pilares de la música tonal: tónica, dominante y "dos cinco uno" y cómo funcionan en la práctica, tanto las tónicas mayores como las menores.

(ENG)
what are the three pilars of tonal music: tonica, dominant  and "two five one" and how do they work in practis, both major and minor tonicas.


Saturday July 2, 2022 13:00 - 14:00 CEST
  Workshop

13:00 CEST

Tune-Writing a la Música Tradicional / Escritura de melodías en la música celta / Tune-Writing in Celtic Music |GALEN FRASER
Galen Fraser

(CAT)
Aprèn a compondre melodies a l'estil folk-tradicional!

(CAST)
¡Aprende a componer melodias en el estilo folk-tradicional!

(ENG)
Learn how to compose melodies in a traditional folk music style!
 


Saturday July 2, 2022 13:00 - 14:00 CEST
  Workshop, Advanced

15:30 CEST

Com convertir el teu violí en un fiddle / Cómo convertir tu violín en un fiddle / How To Turn Your Violin In To A Fiddle |GALEN FRASER
Galen Fraser 

(CAT)
Trucs sobre com passar de la música clàssica a la música folk-tradicional.
(CAST)
Trucos sobre cómo pasar de la música clásica a la música folk-tradicional.

(ENG)
Tips and tricks on how to crossover from classical music to traditional-folk music.


Saturday July 2, 2022 15:30 - 16:30 CEST
  Workshop

15:30 CEST

Com sonar gallega amb el teu violí 2 / How to sound Galician with your fiddle 2 |BEGOÑA RIOBÓ
Begoña Riobó

(CAT)
Com sonar gallega amb el teu violí 2
Aprèn com traslladar el llenguatge específic dels diferents instruments de la tradició gallega (principalment Gaita galega) al teu violí.
Ornaments, accents, fraseig i patrons rítmics (muiñeira, xota, pasdoble...)

(CAST)
Como sonar gallega con tu violín 2
Aprende como trasladar el lenguaje específico de los diferentes instrumentos de la tradición gallega (principalmente Gaita galega) a tu violín.
Ornamentos, acentos, fraseo y patrones rítmicos (muiñeira, xota, pasodoble...)

(ENG)
How to sound Galician with your fiddle 2
Learning Galician fiddle tradition and how to transpose the specific language of the difference instruments from Galicia (mainly galician bag pipe, Gaita galega) into fiddle.
Ornaments, accents, phrasing and traditional galician rhythmic patterns (muiñeira, xota, pasodoble...and more).


Saturday July 2, 2022 15:30 - 16:30 CEST
  Workshop

15:30 CEST

Como utilizar pentatonics nivel medio |EVA SLONGO

Saturday July 2, 2022 15:30 - 16:30 CEST
  Workshop

15:30 CEST

El power de la Jota y sus toques |MARÍA SAN MIGUEL
María San Miguel 

(CAT)
Si vols acabar amb tots els luxes la jota serà sempre la teva millor aliada. Aprendrem els diferents tocs de la jota castellana i les meravelles i secrets de la composició contrapuntística del seu ritme i melodia.

(CAST)
Si quieres terminar por todo lo alto la jota será siempre tu mejor aliada. Aprenderemos los diferentes toques de la jota castellana y las maravillas y entresijos de la composición contrapuntística de su ritmo y melodía.

(ENG)
If you want to finish in style, the jack will always be your best ally. We will learn the different touches of the Castilian jota and the wonders and ins and outs of the contrapuntal composition of its rhythm and melody.


Saturday July 2, 2022 15:30 - 16:30 CEST
  Workshop

15:30 CEST

Entre les matemàtiques i la música / Entre las matemáticas y la música / Between mathematics & music |STANISLAW SLOWINSKI
Stalinskaw Slowinski 

(CAT)
Entre les matemàtiques i la música; fer la música en comptes de tocar les notes.

(CAST)
Entre las matemáticas y la música; hacer la música en vez de tocar las notas.

(ENG)
Between mathematics & music; making the music instead of playing the notes.Saturday July 2, 2022 15:30 - 16:30 CEST
  Workshop

15:30 CEST

Interpretar de diferents maneres / Interpretar de distintas formas / Interpretation in diferents ways |TCHA LIMBERGER
Tcha Limberger

(CAT)
Interpretació de la melodia, so, vibrato, colors extra harmònics per experimentar.

(CAST)
Interpretación de la melodía, sonido, vibrato, colores extra armónicos para experimentar.

(ENG)
Interpretation of the melody, sound, vibrato, extra harmonical colours to experiment with.Saturday July 2, 2022 15:30 - 16:30 CEST
  Workshop

18:00 CEST

18:00 CEST

Eines per a la composició / Herramientas para la composición / Tools for composition |VIOLETA DÍEZ
Violeta Díez 

(CAT)
Eines per crear línies melòdiques i harmonies interessants.

(CAST)
Herramientas para crear líneas melódicas y armonías interesantes.

(ENG)
Tools to create interesting melodies and harmonies.  


Saturday July 2, 2022 18:00 - 19:00 CEST
  Workshop

18:00 CEST

El cos com a element percudiu II / El cuerpo como elemento percusivo II / The body as a percutaneous element II |EÑAUT ZUBIZARRETA
Eñaut Zubizarreta

(CAT)
Es desbloquejaran combos ritmico-harmònics, fent especial èmfasi en el so del doble bombo.

(CAST)
Se desbloquearán combos rítmico-armónicos, haciendo especial hincapié en el sonido del doble bombo.

(ENG)
Rhythmic-harmonic combos will be unlocked, with special emphasis on the sound of double bass.


Saturday July 2, 2022 18:00 - 19:00 CEST

18:00 CEST

Exercicis per millorar la manera de tocar / Ejercicios para mejorar tu forma de tocar / Exercices to improve theway you play |TCHA LIMBERGER
Tcha Limberger 

(CAT)
Exercicis per fer que el vostre joc sigui més concentrat, conscient, millori la línia argumental...
(CAST)
Ejercicios para hacer que tu juego sea más centrado, consciente, mejor línea argumental...
(ENG)
Exercises to make your playing more focussed, conscious, better story line ...


Saturday July 2, 2022 18:00 - 19:00 CEST
  Workshop

18:00 CEST

Scottish tunes |NATALIE HAAS
Natalie Haas

(CAT)
Vine a aprendre alguns rodets de grooving, jigs, marxes i strathspeys! A més d'aprendre les melodies, explorarem diferents idees rítmiques i d'acords per a l'acompanyament.

(CAST)
¡Ven y aprende algunos carretes de ranurado, jigs, marchas y strathspeys! Además de aprender las melodías, exploraremos diferentes ideas rítmicas y de acordes para el acompañamiento.

(ENG)
Come and learn some grooving reels, jigs, marches and strathspeys! In addition to learning the tunes, we will explore different rhythmic and chordal ideas for accompaniment. 
 


Saturday July 2, 2022 18:00 - 19:00 CEST
  Workshop

18:00 CEST

The dorian mode |BASTIEN RIBOT
Bastien Ribot 

(CAT)
Com fer sonar diferents notes en un mode. Practicar modulacions per terços.

(CAST)
Cómo hacer sonar diferentes notas en un modo. Practicar modulaciones por terceras.

(ENG)
How to sound different notes on a mode. Practicing modulations by thirds.


Saturday July 2, 2022 18:00 - 19:00 CEST
  Workshop